REGULAMIN DLA DZIECI (MŁODSZE I STARSZE) KACWIN 2017

 1. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
  • brać udział we wszystkich zajęciach programowych,
  • punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
  • dbać o czystość i porządek w miejscu zamieszkania,
  • stosować się do poleceń animatorów, osób odpowiedzialnych
  • mieć szacunek do kolegów, animatorów, innych osób starszych i samego siebie,
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym animatora lub starszą osobę.
 3. Dzieciom będącym pod opieką animatorów nie wolno oddalać się od grupy.
 4. Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony lub skradziony sprzęt elektryczny (telefony, odtwarzacze mp3, aparaty fotograficzne, itp.).
 5. Podczas spotkań obowiązuje zakaz używania telefonów, palmtopów, tabletów, odtwarzaczy audio i innych urządzeń elektronicznych.
 6. Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek poinformować, czy i jakie dziecko zażywa leki.
 7. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00
 8. Każdy Uczestnik ma prawo:
  • brać udział we wszystkich zajęciach programowych,
  • do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.
 9. Za szkody materialne wyrządzone przez dziecko odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 10. Poza godzinami zajęć z animatorami za dziecko odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie ( dziadkowie, osoby, z którymi dziecko przyjechało ).
 11. Każdy opiekun niebędący rodzicem dziecka musi ze sobą posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie animatora.
 2. Powiadomienie rodziców (opiekunów).
 3. Wydalenie z rekolekcji na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

Zgłoszenie dziecka na rekolekcje jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.

Pobierz OŚWIADCZENIE

Loading...