REGULAMIN DLA MŁODZIEŻY KACWIN 2017

 1. Każdy uczestnik rekolekcji zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik ma obowiązek:
  • brać udział we wszystkich zajęciach programowych,
  • punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
  • dbać o czystość i porządek w miejscu zamieszkania,
  • stosować się do poleceń animatorów,
  • mieć szacunek do kolegów, animatorów, innych osób starszych i samego siebie,
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa, a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, ma obowiązek natychmiast poinformować o tym animatora.
 3. Uczestnikowi rekolekcji nie wolno oddalać się od grupy poza teren bez wiedzy animatora.
 4. Animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczony lub skradziony sprzęt elektryczny (telefony, odtwarzacze mp3, aparaty fotograficzne, itp.)
 5. Podczas spotkań zobowiązuje się nie używać telefonów, palmtopów, tabletów, odtwarzaczy audio i innych urządzeń elektronicznych.
 6. Podczas rekolekcji obowiązuje bezwzględny zakaz: picia alkoholu, palenia tytoniu również elektronicznych papierosów oraz zażywania narkotyków. W przypadku nie przestrzegania tego zakazu uczestnik zostaje natychmiast wydalony z rekolekcji.
 7. Uczestnik ma obowiązek poinformować, jakie zażywa leki, a w razie stanu pogorszenia zdrowia zgłosić do animatora.
 8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00
 9. Każdy Uczestnik ma prawo:
  • brać udział we wszystkich zajęciach programowych,
  • wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do animatora,
  • do radosnego i bezpiecznego wypoczynku.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SPOWODUJE NASTĘPUJĄCE KONSEKWENCJE:

 1. Upomnienie animatora.
 2. Powiadomienie rodziców (opiekunów).
 3. Wydalenie z rekolekcji na koszt własny uczestnika i bez zwrotu kosztów za niewykorzystany czas pobytu.

Pobierz OŚWIADCZENIE

Loading...